Warning: Creating default object from empty value in /home/biocarec/domains/israelmovers.co.il/public_html/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לפורטל הובלות ישראל. האתר פועל באמצעות כתובת האינטרנט www.israelmovers.co.il ("האתר" או "הובלות ישראל"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת אקטיביטק בע"מ (למען הנוחות תיקרא: "מנהלי האתר"). השימוש באתר כפוף בכל עת לתנאי שימוש אלה. הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

בכל מקום בו מפורטת אחריותם של מנהלי האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיהם, מנהליהם, בעליהם והפועלים מכוחם או בשמם.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.

מידע ושרותים באתר

הובלות ישראל הינו פורטל הובלות הבא לספק מידע על המובילים בישראל וכן דרוג וחוות דעת של גולשים. למנהלי האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

נכון לעכשיו שירות הניתן באתר הוא חינם, אולם אין אנו מתחייבים להמשיך במדיניות זו בעתיד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש כראות עיניה במידע הנמסר לה מהלקוח כמו שהוא.

מידע שמוסרות חברות הובלה

המידע שתמסור לפרסום בהובלות ישראל יהיה על פי רוב חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בהובלות ישראל או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש כראות עיניה במידע הנמסר לה מחברות ההובלה שמו שהוא.

אין לפרסם באתר מידע או פרטים שהינם בלתי חוקיים, ,טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.

מנהלי האתר לא ישאו באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו בהובלות ישראל על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

מידע מסחרי ופרסומות

הובלות ישראל כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.

פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

מנהלי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בהובלות ישראל. מנהלי האתר אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.

כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בהובלות ישראל יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מנהלי האתר אינם צד לכל עיסקה כזו, והם לא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות בהובלות ישראל או ירכשו באמצעותן.

שם משתמש וסיסמא

הגישה לחלק מהשירותים והמדורים באתר מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בהם מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה. למנהלי האתר מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.

שם המשתמש וסיסמת הגישה שלך הם אישיים ואין למסור אותם לאדם אחר. הקפד לשמור עליהם בסוד ולנהוג בהם על-פי הנחיות מנהלי האתר מעת לעת, על מנת שלא ייעשה בהם שימוש לרעה.

מנהלי האתר רשאים להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים התלויים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים מקוונים.

קישורים

מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו בהובלות ישראל יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעיל. מנהלי האתר רשאים להסיר מהובלות ישראל קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט. העובדה שתמצא בהובלות ישראל קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בהובלות ישראל - לרבות בשם ובסימני המסחר של הובלות ישראל, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי מנהלי האתר או מטעמם ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינם של מנהלי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של מנהלי האתר בכתב ומראש.

בהובלות ישראל עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין מנהלי האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה למנהלי האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כאשר אתה מוסר מידע, המיועד לפרסום בהובלות ישראל אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה למנהלי האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתם באתר ובכל אתר אחר של מנהלי האתר שיתווסף להובלות ישראל או יחליפו וכן במגזין הובלות ישראל ובכל פרסום אחר או נוסף של מנהלי האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

אחריות מנהלי האתר

הובלות ישראל ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלי האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך בהובלות ישראל. השימוש בשירותים ובמידע בהובלות ישראל ייעשה איפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מנהלי האתר אינם מתחייבים, כי למסרים, למידע או להודעות שתפרסם בהובלות ישראל תהיה היענות. מנהלי האתר אינם יכולים לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא ישאו כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם בהובלות ישראל זה הינה באחריותך המלאה בלבד. מנהלי האתר אינם מתחייבים כי פרטים הנמסרים בהובלות ישראל על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: מנהלי האתר אינם מכירים את משתמשי האתר, ואין ביכולתם לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. מנהלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם בהובלות ישראל זה על-ידי צדדים שלישיים.

מנהלי האתר אינם מתחייבים ששירותי הובלות ישראל לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר ומנהלי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מנהלי האתר או אצל מי מספקיהם.

מניעת גישה לפעילות באתר  

מנהלי האתר רשאים, למנוע ממך את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת; כמו כן רשאים מנהלי האתר לבטל את תוקפם של שם המשתמש והסיסמה שלך ולבטל את חברותך באתר. מנהלי האתר יעשו כן אם הפרת תנאים אלה או אם עשית מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, במנהלי האתר או במי מטעמם, וכן מכל סיבה אחרת שימצאו לפי שיקול דעתם המוחלט, המחייבת נקיטת צעדים כאמור. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיהם של מנהלי האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות את מנהלי האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תמיכה טכנית

מנהלי האתר אינם מספקים תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. מנהלי האתר ישתדלו, אך אינם חייבים, לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

מחיקת מידע

מנהלי האתר רשאים למחוק כל חומר שיימסר על ידך לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי. בין היתר, מנהלי האתר יהיו רשאים למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את מנהלי האתר לנטר את התכנים ביוזמתם ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.

מנהלי האתר רשאים אף למחוק כל חומר שפורסם על ידם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. מנהלי האתר אינם מתחייבים, איפוא, שמידע שמצאת ו/או פרסמת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.

מנהלי האתר עשויים להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

שינויים באתר והפסקת פעילות

מנהלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

השירותים בהובלות ישראל ניתנים לפי שעה בלא תשלום. מנהלי האתר רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מנהלי האתר יפרסמו בהובלות ישראל הודעה על הפסקת השירותים לפחות 30 ימים מראש. עם הפסקת השירותים יחזיקו מנהלי האתר את החומר הכלול בהובלות ישראל למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיו רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דין מקום ושיפוטו

על השימוש בהובלות ישראל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

יצירת קשר

לכל שאלה, בקשה או הבהרה, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני למנהלי האתר באמצעות הקישורית "כתבו אלינו" שבתחתית דף הבית באתר.

 

logo
AD
logo
AD